Menu

2009.a veebruaris läbi viidud rahulolu küsitluses osales 252-st lapsevanemast 151, mis on 60% kogu lasteaia vanemate arvust. Võrreldes 2008. aastaga oli käsitluse täitnute arv 11% võrra madalam, mis tulenes haiguste perioodist küsitluse ajal. Seekordne küsitlus toimus kolmandat korda.

Küsimused oli jaotatud nelja ossa:

I osa - lapse olme- ja kasvukeskkond;
II osa - lapse suhted lasteaiaga;
III osa - lapse arendamine ja õppetöö korraldus lasteaias;
IV osa - lasteaia ja kodu vaheline koostöö.

Iga osa oli omakorda jaotatud alapunktideks. Igal küsimusel olid valikvastused (ei ole rahul, olen rahul, ei oska öelda). Küsimuse täitmine oli lapsevanematele vabatahtlik ja anonüümne.

Rahulolu küsitluse tulemused

I Lapse olme– ja kasvukeskkond

Kõige enam olid lapsevanemad rahul rühmaruumide (p 1.1), mänguväljakute (p 1.2) ja mängu– ja õppevahendite (p 1.3) olukorraga (rahulolu vastavalt 86%, 88% ja 82%). Samas ligi 18% lapsevanematest ei osanud mängu- ja õppevahendite olukorda hinnata, kuna neil puudus ülevaade, millised mängu– ja õppevahendid on lasteaial olemas. Mõned lapsevanemad leidsid, et rühmaruumid vajavad remonti ja mänguväljakule võiks juurde muretseda uusi atraktsioone.

Kõige vähem oldi rahul lasteaia liiklus– ja parkimiskorraldusega (p 1.5) ja lasteaia tehnilise (p 1.4) seisukorraga, (rahul ei olnud vastavalt 53% ja 19% lapsevanematest). Võrreldes 2008.a läbi viidud küsitlusega on rahulolu liiklus– ja parkimiskorraldus osas märgatavalt tõusnud, kuna kaupluse likvideerimine ja parkla rajamine on olukorda parandanud. Paljud lapsevanemad leidsid, et parkla rajamine tuleb lõpule viia. Tartu LV on lubanud parkla rajamist jätkata kohe, kui lumi sulab ja ilmaolud paranevad. Loodetavasti saab 2010.a. uus parkla asfaltkatte. Lasteaia tehnilise olukorra (p 1.4) osas leiti, et remonti vajab välisfassaad ja katus ning vahetamist vajavad lasteaia välisuksed. Rahulolematud olid lapsevanemad lasteaia turvalisuse osas, kuna lasteaia väravad on pidevalt lahti ja lasteaeda kasutatakse läbikäiguna. Lähiajal on lasteaial plaanis paigaldada läbikäiku keelavad märgid, samuti pööratakse senisest suuremat tähelepanu lasteaia väravate sulgemisele.

II Lapse suhted lasteaiaga

Antud teemal oli küsitlustulemuste põhjal rahulolu kõige suurem, 94% lapsevanematest leidsid, et lapsed tulevad lasteaeda meeleldi, lapse vastuvõtmine lasteade on sõbralik ja meeldiv ning lapsed saavad nii õpetajate kui teiste lastega hästi läbi. Negatiivse poole pealt leidsid mõned lapsevanemad, et sõimerühmas on liiga palju lapsi ja mõned lapsed kaklevad.

III Lapse arendamine ja õppetöö korraldus lasteaias

Ka sellel teemal olid lapsevanemad väga rahul, 89% lapsevanematest olid rahul lapse arendamise ja kehalise tegevusega, lapsevanemad kiitsid lasteaia ühisürituste korralduse taset ning pidasid vajalikuks arenguvestlusi. Mitterahulolu tingisid aga järgmised asjaolud:

 • mõned lapsevanemad pidasid õppeprogrammi liiga tempokaks ja soovisid rohkem individuaalset lähenemist;
 • lapsevanemad soovisid rohkem informatsiooni huviringide kohta, ka leiti et huviringe võiks olla rohkem;
 • vanemad soovisid rohkem tagasisidet lapse käitumise ja arengu kohta.

IV Lasteaia ja kodu vaheline koostöö

90% lapsevanematest hindas kõrgelt lasteaia personali panust (p 4.1), leiti et lasteaia personal teeb oma tööd suure pühendumisega, õpetajad on meeldivad ja abivalmid.

Samuti hinnati kõrgelt (90% oli rahul) info kättesaadavust (p 4.2). Lapsevanemad leidsid, et nii rühma stendil kui ka lasteaia kodulehel on piisavalt infot lasteaia tegevuse kohta. Samas hoolekogu tegevuse kohta ei osanud 53% vastanutest midagi öelda, kuigi hoolekogu protokollid on üleval rühma stendidel ja Piilupesa kodulehel. Lasteaia kodukorraga (p 4.4) oli rahul 95% vastanutest, kuid samas leidsid mõned lapsevanemad, et laste puudumisest võiks saada teada anda e-maili teel ja üheks probleemiks oli haigete laste toomine lasteaeda. Lähiajal on hoolekogul plaanis neis küsimustes lasteaia kodukorda muuta.

26% küsitlenutest ei olnud rahul lapsevanematasu suurusega (p 4.5), toidukulu maksumust peeti normaalseks. Lasteaia toiduga olid rahul 78% lapsevanematest, 7% ei olnud toiduga rahul ja 15% vastanutest ei osanud toiduga rahulolu hinnata.

Rahulolu küsitluse kokkuvõte

Kokkuvõtvalt on lapsevanemad õpetajate tööga väga rahul, kuna õpetajad on sõbralikud, abivalmid, asjalikud ja head; nad tegelevad lastega palju (värvimine, joonistamine, voolimine); ühisüritused on huvitavad ja hästi korraldatud; arenguvestlustel on õpetajad avatud ja annavad head nõu ja soovitusi.

Seega on hinnang õpetajate töösse väga positiivne. Suur tänu õpetajatele ja nende abidele tehtud töö eest!

Mitterahulolu põhjustas ennekõike I osa (lapse olme- ja kasvukeskkond) ja IV osa (lasteaia ja kodu vaheline koostöö). Neis enam ei oldud rahul järgmiste küsimustega:

 • lasteaia ümber valitsev ohtlik ja halb liiklus- ja parkimiskorraldus, rahul ei olnud 53% vastanutest;
 • liiga kõrge lapsevanematasu suurus ja toidukulu maksumus, rahul ei olnud 26% vastanutest;
 • lasteaia sisemine ja välimine seisukord, rahul ei olnud 19% vastanutest;
 • lapse rahulolu lasteaia toiduga, rahul ei olnud 7% vastanutest;
 • rühmaruumide olukord, rahul ei olnud 6%vastanutest;
 • mänguväljakute olukord, rahul ei olnud 6% vastanutest.

Lisaküsimused

Lisaküsimusena küsisime lapsevanemate arvamust lasteaia turvalisuse osas ja soovisime teada, kas lapsevanemad toetavad varjualuse nn õueklassi rajamist.

Lasteaia turvalisuse osas soovisime teada, milliseid meetmeid pooldavad lapsevanemad laste turvalisuse tõstmiseks. Lapsevanemad leidsid, et laste turvalisust tõstavad järgmised tegurid:

 • lasteaia väravate lukustamine teatud kellaajast (67 poolthäält);
 • turvakaamerate paigaldamine/turvamehe palkamine (40 poolthäält);
 • turvalisuse auditi tellimine (26 poolthäält);
 • muud meetmed (7 poolthäält).

26 vastanut 132-st leidis, et lasteaial ei ole probleeme turvalisusega ja seetõttu ei ole vaja midagi ette võtta.

Õueklassi rajamist toetas 98% vastanutest. Õueklassi rajamise ideed peeti väga heaks, kuna annab õpetajale paremaid võimalusi õppetöö läbiviimiseks vihmasel ajal ja lapsed saavad rohkem viibida värskes õhus.

Detailsemat infot küsitluse tulemuse kohta leiad allolevatest linkidest:

 • rühmade kokkuvõte
 • tulemused rühmade viisi
 • ettepanekud/arvamused
 • lisaküsimus 1 ja lisaküsimus 2

Piilupesa hoolekogu ja lasteaia personal tänab kõiki vanemaid rahuolu küsitluses osalemises. Saadud ettepanekuid soovitakse kasutada lasteaia elu paremaks muutmisel.