Kodukord

Lasteaed Piilupesa kodukord lähtub Koolieelse Lasteasutuse Seadusest ja Tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias kättesaadav tutvumiseks paberkandjal.

I Üldsätted
1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 – 18.00.
2. Lasteaed on suletud riigipühadel.
3. Lühendatud tööpäevad personalile on jõululaupäevale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale vahetult eelnevad tööpäevad. Nendel päevadel on rühmad avatud kuni kella 15.00, vajadusel töötab valverühm kuni kella 18.00.
4. Lasteaia õppe-kasvatustöö aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
5. Lasteaed kasutab infovahetusel ja dokumenteerimisel Eliisi keskkonda.
6. Lasteaia eripära on 5-6 aastastele lastele draamategevus.
7. Lapse esmakordselt lasteaeda tulekule eelneb lapsevanema soovil ja juhtkonnaga kokkulepitud ajal tutvumine lasteaiaga ja lapse rühmaga. Lapse harjutamine kollektiiviga võtab aega vähemalt ühe nädala, mil laps on lasteaias 2-3 tundi.
8. Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud kuni 1 kuu. Vajadusel garanteerib lasteaed perele koha asenduslasteaias.
9. Lapsevanemate kontaktandmete muutustest (telefoninumber, kodune aadress, e-posti aadress) palume teavitada koheselt juhtkonda ja rühma õpetajaid.
10. Piilupesa õueala ning koridorid on nutivabad.

II Päevakava
1. Hommikusöök on kell 8.15 – 8.45. Lastele, kes hommikusööki ei söö, soovitame kohale tulla kella 8.45 – 8.55. Õppetegevused algavad kell 9.00. Rühma päevakava ja tegevusplaanid on üleval igas rühmas infostendil ja lasteaia kodulehel.
2. Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.
3. Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem lasteaeda rühma telefonil või Eliisi keskkonnas hiljemalt puuduma jäämise päeva hommikul kella 9.00.
4. Talveperioodil ei lähe sõimelapsed õue üle -12 kraadi pakasega ja aialapsed üle -14 kraadi pakasega. Õues viibimist reguleerib ja kontrollib lasteaia õppealajuhataja või direktor.
5. Lapsevanem annab hommikul lapse üle ja võtab õhtul vastu isiklikult rühma õpetajalt. Võõrale isikule, joobes lapsevanemale või alaealisele õele-vennale on rühma töötajatel keelatud last üle anda. Kui vanem ise ei saa lapsele järele tulla, teavitab ta sellest õpetajat.
6. Õhtul lapsele järele tulles on lapsevanemal soovitav varuda aega õpetajaga info vahetamiseks, et saada vastastikku last puudutavat teavet. Lapse kohta käiv oluline info edastatakse võimalusel juba hommikul.
7. Lasteaia territooriumilt väljudes on lapsed ja õpetajad turvavestides.
8. Laste puhkeajal või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
9. Lasteaeda tuuakse ainult terve laps, lasteaias ei jätkata ravimist ega rohtude andmist.
10. Lapse haigestumisest lasteaias teavitavad õpetajad koheselt lapsevanemat ja vajadusel kutsuvad kohale kiirabi.
11. Nakkushaiguste leviku vältimiseks teavitab lapsevanem lapse haigestumisest või nakatumisest rühma õpetajaid ja rühma listi või Eliisi kaudu teavitatakse teisi lapsevanemaid.
12. Rühma õpetajal on õigus haiget last rühma mitte lubada, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
13. Lasteaiast lahkudes jätab laps ja lapsevanem hüvasti lasteaia õpetaja ja mängukaaslastega.
14. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.
15. Kui lapsele ei ole kell 18.00 järele tuldud, otsib õpetaja lapsevanemaga kontakti ja teavitab tekkinud olukorrast direktorit. Õpetaja ootab koos lapsega lapsevanemat kuni kella 19.00. Kontakti mitte saamisel teavitab õpetaja tekkinud olukorrast vajadusel politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. Õpetaja jääb lapse juurde kuni olukorra lahenemiseni.

III Lapse riietus ja isiklikud asjad
1. Laps tuuakse lasteaeda puhtalt, korrastatud välimusega ja vastavalt ilmastikule riietatuna. Tal on olemas sobilikud õueriided (näiteks märjal perioodil kummiriided, külmal perioodil määrdumist mitte kartvad labakindad, mugavad ja soojad jalanõud või suvel päikest varjav mütsike) ja vajadusel kuivad vahetusriided ja jalanõud. Riietel olevad lukud-nööbid on terved ja kergesti kinnitatavad. Sõrmkindaid kasutavad need lapsed, kes ise neid kätte oskavad panna.
2. Lapse kapis on taskurätid, kamm või juuksehari ja pikkade juustega tüdrukutel juuksekummid, peapael vms. Soovitav on tuua kappi vahetuspesu.
3. Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
4. Õuesoleku riided peavad olema sellised, mille määrdumise korral ei tule pahandust. Laps ise teab, missugused on tema lasteaia õueriided.
5. Võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid või retuusid) on väikeses riidest kotikeses ja neid tuleb vajadusel või vähemalt kord kuus korrastada.
6. Toas on vahetusjalanõud, mida laps ise saab jalga panna, eelistatult sandaalid. Lapse jalanõud peavad olema libisemiskindla tallaga.
7. Laps ei kanna lasteaias ehteid. Tüdrukute pikad juuksed palume hommikul kodus kinni siduda või patsi panna.
8. Lapsevanem jälgib, et lasteaiast lahkudes jääks lapse kapp korda, riided oleks õigetpidi keeratud ja nagisse riputatud. Riietusel ei tohiks olla ohtlikke detaile (pikad nöörid ja sallid vms.)
9. Kodust kaasavõetud mänguasjade säilimise eest rühma töötajad ei vastuta. Rühma lapsevanemate koosolekul otsustatakse mänguasjade kaasatoomise kord. Kaasa võetud asjad ei ole lastele ohtlikud ja neid jagatakse kaaslastega.
10. Talvel lasteaeda kaasa toodud kelkudel on lapse ja rühma nimi. Kelke ei võeta siseruumidesse kaasa, neid hoitakse kuni koju minekuni õues varikatuse all.
11. Lapsevanemate hoolekogu otsusega ja kõikide laste tervise huvides ei võeta lasteaeda kaasa jalgrattaid ega tõukerattaid ning neid ei tohi tuua siseruumidesse. Rattaid saab lasteaia õuele jätta päevaks hoiule, et õhtul rattaga koju sõita.

IV Lapse toitlustamine lasteaias
1. Toidu valmistab lasteaia köök, kes järgib tervisekaitse nõudeid.
2. Nädala menüü koostatakse lasteaias ja see on nähtav rühma infostendil, Eliisi keskkonnas ning lasteaia koduleheküljel.
3. Lapse toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja selle kinnitab direktor.
4. Lapsevanemal on võimalus valida mitu toidukorda päevas tema laps lasteaias sööb. Lasteaed pakub hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet. Muudatusi toidukordade valikuks saab lapsevanem teha sellekohase avalduse esitamisega.
5. Lapse puudumise korral tehakse toidukulu arvestus järgneva kuu alguses, kus arvestatakse kokku kohal käidud päevade toidukulu maksumus.
6. Lapsevanem teavitab rühma töötajaid, kui tema laps on mõne toidu suhtes allergiline.
7. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi kokkuleppel õpetajatega või sellekohase otsuse tegemisega rühma koosolekul. Soovi korral võib sünnipäevalaps pakkuda puuvilju või maiustusi, mida jätkub kõikidele lastele. Üldjuhul maiustusi lasteaeda kaasa ei võeta.

V Lasteaia koostöö koduga
1. Lasteaeda võib alati tulla nõu küsima ja oma muret/ rõõmu jagama, mis puudutab last ja tema probleeme.
2. Kõik lastega ja lapsevanematega rühmas toimuv on konfidentsiaalne ja ei kuulu rühmast välja levitamiseks. Esimene isik, kelle poole oma probleemiga pöörduda, on lapse rühma õpetaja.
3. Igasugune last puudutav info on kättesaadav lapse rühmas (otse õpetajalt, infostendilt, Eliisist, rühma listist või lasteaia koduleheküljelt). Muude küsimustega on võimalik pöörduda lasteaia juhtkonna poole.
4. Lasteaed on lapse koduse kasvatuse toetaja. Lapsevanem teavitab õpetajaid lapse harjumustest, tervisehädadest (allergia, astma, liigne higistamine jne.) ja muudest kodustest olukordadest, et õpetajad saaksid arvestada lapse vajadustega.
5. Lapse mõlemapoolseks arendamiseks toimub ajavahemikus oktoobrist märtsini last puudutav arenguvestlus, milles osalevad nii lapsevanemad kui õpetajad. Soovi korral või vajadusel võib arenguvestlusi läbi viia mitu korda õppeaasta jooksul.
6. Lapse kooliks ettevalmistamine on kodu ja lasteaia koostöö võtmeküsimus. Kooli lahkuv laps saab lasteaiast kaasa koolivalmiduse kaardi, mis edastatakse lapsevanema poolt kooli.
7. Rühma koosolekud toimuvad 2x aastas: sügisel, kus valitakse rühma esindaja hoolekogusse (esindab oma rühma huve lasteaias) ja kevadel.
8. Lapse terviseprobleemidega tuleb pöörduda perearsti poole või lasteaeda puudutavates küsimustes lasteaia juhtkonna poole.
9. Tugiteenuseid osutavad lapsele lasteaia logopeedid ja eripedagoog. Tugispetsialistid nõustavad lapsevanemaid lapsele sobivate arengutingimuste võimalikult varajaseks märkamiseks ja kohaldamiseks.
10. 5- ja 6aastaste laste rühmades toimub 2x nädalas draamategevus, mis on õppekava toetav tasuta tegevus. Tasulistesse huviringidesse saab registreeruda lapse rühmas või treeneri juures ja huviringides osalevad 4-6a lapsed.
11. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid, mis tulevad kasuks lapse heaolu ja turvatunde tagamiseks rühma õpetajatele, hoolekogule ning juhtkonnale.
12. Konflikt tuleb lahendada seal, kust see alguse sai. Tähtis on põhjuse likvideerimine, mitte süüdlase otsimine. Hea koostöö tagab lapsele turvatunde.
13. Direktori vastuvõtt on esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja kolmapäeviti kell 8.00-10.00. Koostöös leiab lasteaed ja lapsevanem alati parima lahenduse!

VI Lasteaia koha kasutamisega kaasnevad kulutused
1. Lapsevanem tasub iga kuu alguses talle esitatud arve alusel lasteaia tasu kuni 20. kuupäevani. Lasteaia tasu hõlmab lapse toitlustamise kulu ja lasteaia koha tasu.
2. Lasteaia kohatasu makstakse iga kuu eest, s.o. 12 kuu eest aastas, sõltumata pikast puudumisest või puhkusest.
3. Lapsevanem võib taotleda Tartu LV Sotsiaalabi osakonnalt abi lasteaia arvete osaliseks või täielikuks tasumiseks, kui perel on raskusi toimetulekuga.
4. Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta lasteaias, siis peab ta maksma kohatasu järgmiselt: 100% vanuselt noorima eest, 50% vanuselt järgmise lapse eest ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
5. Kui laps lahkub lasteaiast kooli, teise lasteaeda või jääb koju, tuleb tasuda lasteaiale jäänud võlg.
6. Lapsevanema poolt arve tasumata jätmisel kahe kuu jooksul võib lasteaed arvata lapse lasteaia nimekirjast välja, kui lapsevanemat on olukorrast eelnevalt teavitatud.
7. Kui rühma lapsevanemad otsustavad korraldada üritusi, mis ei ole rühma õppekavas ette nähtud, võivad nad vabatahtlikult ja omavahelisel kokkuleppel teha täiendavaid lisakulutusi (lõpupeoga seotud kulutused, vanemate poolt organiseeritud väljasõidud, teatri külastused jne.)
8. Lapsevanemal on õigus saada infot õpperaha kasutamise kohta tema lapse rühmas.

VII Turvalisuse tagamine
1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias ohutu, turvalise ja lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi pakkuva keskkonna.
2. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
3. Kui laste õuesoleku ajal on ühel töötajal tarvis minna osade lastega tuppa, peab teine töötaja tagama laste turvalisuse õuealal.
4. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel riiviga väravad, et tagada laste turvalisus.
5. Laste turvalisuse tagamiseks ei sõida laste õuesoleku ajal lapsed, lapsevanemad ning lasteaia töötajad lasteaia õuealal rattaga.
6. Lapse, lapsevanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute turvalisust, on oluline hinnata olukorra tõsidust. Tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti ja tõkestada sobimatu käitumine, abi vajadusel pöörduda direktori või politsei poole.
7. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud teavitama rühma töötajat või lasteaia juhtkonda turvalisust ohustavatest olukordadest.