Menu

2007. aasta veebruaris viidi lasteaia rühmades läbi rahulolu küsitlus, mille organiseerijaks oli Piilupesa hoolekogu. Küsitluse eesmärgiks oli saada nii positiivset kui negatiivset vastukaja lasteaia tegevusele, et kasutada seda Piilupesa arengukava (2008-2013) koostamisel.

Küsimused oli jaotatud nelja ossa:

I osa - lapse olme- ja kasvukeskkond;
II osa - lapse suhted lasteaiaga;
III osa - lapse arendamine ja õppetöö korraldus lasteaias;
IV osa - lasteaia ja kodu koostöö.

Iga teema oli omakorda jaotatud alapunktideks. Küsimuse täitmine oli lapsevanematele vabatahtlik ja anonüümne.

Küsitlusel osales 260-st lapsevanemast 151, mis on 58% kogu lasteaia vanematest.

Kõige enam oldi rahul lapse ja lasteaia suhtega (teine teema), ca 50% oli sellega väga rahul ja 48% rahul ja ainult 2% ei olnud rahul. Teises teemas oli alapunktis 2.4 (läbisaamine lapse ja õpetaja vahel) rahul 100% vastanutest (58% oli väga rahul ja 42% rahul). Teisel kohal oli kolmas teema (lapse arendamine ja õppetöö korraldamine lasteaias), milles 41% vastanutest oli väga rahul ja 58% rahul. Lapse arendamise alase tegevusega (p 3.1) olid rahul kõik vastajad.

Positiivset vastukaja saadi järgmistes punktides:

  • lastele meeldib lasteaias väga, kuna õpetajad on head ja saavad lastega hästi läbi;
  • huvialaringid on vajalikud ja arendavad, eriti hea on, et lasteaed on teatrikallakuga.

Negatiivse poole pealt oli enamike lapsevanemate arvates valupunktideks lapse olme- ja kasvukeskkond (esimene teema). Ligi 45% vastanutest ei olnud rahul autode parkimise, liikluse ja liiklemisega Ropka tänaval ning lasteaia tehnilise seisukorraga (remonti vajab fassaad, katus, aknad jt) ja 11% vastanutest soovisid mänguväljakute mitmekesistamist ja laiendamist (p 1.2).

Vähem oldi rahul lasteaia ja kodu koostööga (neljas teema), milles 15% vanematest pidasid lapsevanematasu kõrgeks või ei olnud rahul selle kiire tõusuga. Hoolekogu tegevuse kohta ei osanud hinnangut anda 9 vanemat ja 4 vanemat (3%) ei olnud hoolekogu tööga rahul. Negatiivset vastukaja saadi järgmistes küsimustes:

  • parkimine ja liiklemine on halb ja ohtlik, kõnniteed puuduvad või on märjad ja porised
  • lasteaed näeb välja halb, vaja oleks remontida fassaad, katus, vahetada aknad jms
  • mänguväljakud võiks olla mitmekesisemad ja neid võiks laiendada
  • lasteaiatasu (vanemate panus) on tõusnud hüppeliselt, kuid linna panus on endiselt kesine
  • huvialaringid võiksid olla mitmekesisemad, nt laulu- ja tantsuring
  • vähe infot hoolekogu tegevuse kohta
  • õpetajatelt ootaks rohkem tagasisidet lapse arengu ja käitumise kohta

Detailsemat infot küsitluse tulemuse kohta leiad allolevatest linkidest: