Menu

2008.a veebruaris läbi viidud rahulolu küsitluses osales 252-st lapsevanemast 179, mis on 71% kogu lasteaia vanemate arvust. Paljud küsitluselehed jäid täitmata seetõttu, et lapsevanemad ei saanud küsitluslehte kätte, kuna lapsed puudusid lasteaiast haiguse vms tõttu. Aasta tagasi viidud küsitluses osales 58% lapsevanematest. Seega on küsitluse täitjate arv oluliselt tõusnud (kasv 13%).

Kõige enam olid vanemad rahul II (lapse suhted lasteaiaga) ja III (õpetajate arenduse ja õppetöö korraldus) osaga, millega rahulolu oli 98%. Õpetajate töö kohta jäid kõlama järgmised kiidusõnad:

 • kasvatajatega väga rahul - nad on sõbralikud, inimlikud, abivalmid, asjalikud ja head;
 • kasvataja naeratus ja hea meeleolu teeb lapsele rõõmu;
 • lapsega tegeletakse palju (värvitakse, joonistatakse, voolitakse);
 • suurepärased üritused, hea ettevalmistus kasvatajate poolt;
 • arenguvestlused väga vajalikud, õpetajad on avatud ja annavad head nõu ja soovitusi.

Seega on hinnang õpetajate töösse väga positiivne. Suur tänu õpetajatele ja nende abidele tehtud töö eest!

Positiivset vastukaja leidis uute akende paigaldamine ning võrreldes eelmise aastaga on paranenud info kättesaadavus (õppeplaanid on rühmade stendidel, info on kättesaadav Piilupesa kodulehel).

Mitterahulolu põhjustas ennekõike I osa (lapse olme- ja kasvukeskkond) ja IV osa (lasteaia ja kodu vaheline koostöö). Neis enam ei oldud rahul järgmiste küsimustega:

 • lasteaia ümber valitsev ohtlik ja halb liiklus- ja parkimiskorraldus, rahul ei olnud 85% vastanutest;
 • liiga kõrge lapsevanematasu suurus ja toidukulu maksumus, rahul ei olnud 34% vastanutest;
 • lasteaia sisemine ja välimine seisukord, rahul ei olnud 15% vastanutest;
 • mänguväljakute olukord, rahul ei olnud 13% vastanutest;
 • lapse huvialaringid lasteaias, rahul ei olnud 7% vastanutest;
 • lapse rahulolu lasteaia toiduga, rahul ei olnud 6% vastanutest.

Kuna liikluskorralduse probleem on esinenud aastaid, siis paluti lapsevanematel valida võimalike lahendusi olukorra parandamiseks. Küsitlusest selgus, et 167 vastanust:

 • 78% pooldas kõnniteede ja parkimistaskute rajamist;
 • 51% pooldas Ropka tänava muutmist ühesuunaliseks sõiduteeks lasteaia osas;
 • 22% pooldas liiklusauditi tellimist;
 • 3% leidis et ei ole vaja midagi ette võtta.

Lasteaia sisesele ja välisele seisukorrale heideti ette kõige enam maja fassaadi, välisuste ja maja ümber oleva kõnnitee halba seisukorda. Samuti sooviti mänguväljakute mitmekesistamist ja uuendamist. Kuna see küsimus oli üleval ka eelmise rahulolu küsitluse ajal, siis tellis lasteaed lasteaiale kaks mänguatraktsiooni: sõimerühma lastele auto ja aiarühma lastele rongi. Lähiajal on plaanis mänguatraktsioone uuendada ja parandada veelgi.

Ajendatud Piilupesa rahulolu küsitluse tulemustest toitlustamisega seotud küsimustes, viis lasteaia personal kõikides rühmades läbi uuringu „Ettepanekud laste toitlustamise parandamiseks". Kõigi rühmade personal uuris laste toitumisharjumusi ja tegi ettepanekuid olemasoleva hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote menüü muutmiseks eesmärgiga tõsta laste rahulolu lasteaia toiduga. Detailsemat infot uuringu tulemuste kohta leiad siit.

Lisaküsimusena uurisime vanematelt alternatiivseid lahendusi arve saamiseks. Küsitlusest selgus, et 68% vastanutest toetas e-arvete saamist, kuna e-arve on mugavam ja lapse puudumise korral on võimalik arve kätte saada. Alates märtsist 2008.a. on võimalik Hansapanga klientidel tellida e-arve Hanza.net'i vahendusel. Lähiajal peaks see võimalus avanema ka SEB Panga klientidel. Vt e-arve tellimise õpetus Hanza.net-s.

Detailsemat infot küsitluse tulemuse kohta leiad allolevatest linkidest:

 • rühmade kokkuvõte
 • tulemused rühmade viisi
 • ettepanekud/arvamused
 • lisaküsimused

Piilupesa hoolekogu ja lasteaia personal tänab kõiki vanemaid rahuolu küsitluses osalemises. Saadud ettepanekuid soovitakse kasutada lasteaia elu paremaks muutmisel.